Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novofundlandský pes a onemocnění srdce

14. 3. 2015

Novofundlandský pes a onemocnění srdce
Historie
Současnost
O co se tedy jedná?
Diagnostika
Co na to chovatelé a na co se vlastně zaměřit?

Situace v České republice, respektive v NFK ČR

 

Historie
Onemocnění srdce se vyskytovalo u psů od nepaměti a ani Novofundlandský
pes není výjimkou. Nicméně v dřívějších dobách zaznamenaná nebo známá
frekvence jeho výskytu byla podstatně nižší. Důvody, které k tomu vedly mohly být v podstatě čtvero druhu.

1. Převážná část úhynů s diagnosou „srdeční vada, resp. srdeční selhání
nebyla zaznamenána ani publikována. Kromě toho 100%ně potvrdit takovou diagnosu může pouze pitva a ta nebyla v naprosté většině případů provedena. V případě „chovných“ jedinců nebyl ani ze strany majitelů pochopitelný zájem o presentaci takovéto skutečnosti, neboť znamenal odrazení zákazníků, tedy potenciálních zájemců o štěně, což ostatně v mnoha případech přetrvává dodnes.
2. Psi měli daleko více přirozeného pohybu, byli samozřejmě podstatně více pracovně využíváni a fungoval tedy přirozený výběr zdravých jedinců, kteří se dále uplatňovali v chovu.
3. Výživa psů byla přirozená, zdravější a pestřejší. Tedy i výživa a vývoj srdečního svalu byl positivně ovlivněn. Jednostranné využívání zemědělské půdy v průběhu posledních sto let vedlo k trvalému deficitu mnoha látek nezbytných pro zdravý život a to bez ohledu na to, zda krmíme „klasicky“, nebo používáme prefabrikovanou stravu.
4. Isolace – neexistovala globalisace, umožňující rychlé rozšíření vady,
přenášené třeba jinak špičkovým jedincem, mezi širokou populaci, možno říci v celosvětovám měřítku. Genetická základna byla podstatně diversifikovanější, tedy různorodější, což omezovalo široké rozšíření takovýchto vad.

Současnost
S otevřením hranic a díky postupujícím kontaktům v rámci celého světa se
díky importům i zahraničním krytím rozšířily, kromě positivních vlastností i
některé nejen exteriérové, ale zejména i zdravotní vady. Onemocnění srdce
je jednou z nich. Nastupující komercializace převažuje často nad zdravým selským rozumem a tak velká část chovatelů preferuje exteriér psa před jeho zdravím. Paradoxně se to projevuje i u některých věhlasných chovatelských stanic, kde by člověk očekával profesionální přístup a kde honba za výstavním a následně i chovatelským úspěchem zastiňuje vše ostatní. Přitom nové diagnostické metody umožňují částečně tyto vady eliminovat nebo je alespoň omezit. Uplatňují se v nezanedbatelné míře i příčiny, které uvádím mezi historickými důvody a samozřejmě nyní pokračuje i jejich praktický dopad.
O co se tedy jedná? Jde o skupinu dědičných onemocnění srdce, kterou můžeme rozdělit do dvou nejčastějších skupin.

1. První je DCM (angl. dilated cardiomyopathy), postihující jak malá,
(např.anglický a americký kokršpaněl), tak i velká plemena psů, (např.
dobrman, německá doga, novofundlandský pes, irský vlkodav, boxer, bernardýn, afgánský chrt, bobtail, boxer a německá doga – tento výčet není úplný). Česky se nazývá Dilatační kardiomyopatie. Jak již slovo dilatační napovídá, charakteristické pro toto onemocnění je zvětšení srdečních komor a systolická disfunkce, která je v podstatě poruchou stažlivosti srdce. Tedy selhání jeho přečerpávací funkce. To má za následek nedostatečné zásobení okysličenou krví k cílovým orgánům. V případě mozku to negativně působí na kognitivní a další funkce. U ledvin to vede k zadržování sodíku a vody. Městnání v plicním řečišti má za následek dušnost až eventuální plicní edém.
Snížený průtok krve játry, (perfuse jater) ovlivňuje hladinu albuminu
(syntetisován játry), ovlivňujícího transport různých látek krví (mastné
kyseliny, minerály, léky) a koagulační faktory (srážecí), ovlivňující krevní srážlivost. Svým způsobem je to zákeřné onemocnění, neboť jeho klinické příznaky se projevují až ve „zralém“ věku, kdy postižení psi jsou již ve věku převážně 4-8 let. Psi jsou postiženi zhruba 2x častěji než feny. U německé dogy a novofundlandského psa se uvádí průměrná doba nástupu klinické příznaků u nemocných jedinců 5 let. Dlouhá předchozí skrytá fáze onemocnění, nazývaná také okultní fází, umožňuje aby takoví jedinci byli využíváni k chovu v období, kdy se choroba manifestačně neprojevuje. Rychlost progrese tohoto skrytého stádia byla dosud stanovena pouze u dobrmanů a u Novofundlandského psa je to předmět současného výzkumu.

2. Druhé nejrozšířenější onemocnění srdce je SAS - subaortální
stenosa. Jejím následkem je vznik plicního edému a vede poslézek
selhání srdce, (levé srdeční komory). Jde o zúžení aorty, tepny odvádějící okysličenou krev od srdce dále do těla. Vzhledem, že toto zúžení je vrozené, příznaky se obvykle projevují velmi brzo, často již ve věku štěněte nebo v
ranných letech. Příznaky jsou, v závislosti na rozsahu postižení a zatížení jedince, od nepřiměřené únavy, přes pomalou reakci, až po mdloby nebo dokonce jeho úhyn. Ostatní srdeční onemocnění nehrají u Novofundlandského psa, alespoň dle dosavadních poznatků, rozhodující úlohu. Existují i srdeční vady jako následek onemocnění, ale to je již jiná kapitola. Např. u stenóz se uvádí, že jsou vrozené z 90% a pouze v cca 10ti % jsou následkem prodělaného onemocnění, revmatického původu.

 

Diagnostika

V minulosti, byli chovatelé i lékaři odkázáni pouze na poslech srdce, EKG,
RTG, a v krajním případě bohužel diagnosu stanovila až nakonec pitva.
Moderní diagnostické metody umožňují stanovení diagnosy mnoha srdečních
problémů mnohem dříve. Konkrétně barevný sonograf s měřením rychlosti průtoku na základě dopplerova efektu, poskytuje relevantní informace o stavu srdce, jeho velikosti, tloušťce stěn i chlopní, rozměry srdce v jednotlivých pracovních fázích a stanovení frakčního činitele, změření rychlosti proudění v
aortě, která by neměla překročit 1,8-2m / sec. Doplňujícím výstupem sonografického měření je tlakový gradient mezi LK a aortou, (na chlopni), poskytující informaci o přetlaku v plicích. Takové vyšetření umožňuje postižené jedince z chovu eliminovat dříve, než se vady srdce klinicky projeví, a včasný lekářský zásah může život takového přece jenom trochu prodloužit.

 

Co takové vyšetření obnáší?
Vyšetřuje se zásadně na lačno, u novofundlandského psa většinou ve stoje
v klidu, (bez jakýchkoliv léků), po dobu cca ½ hodiny. Předem je vyholena na břiše zhruba za koncem hrudní kosti a těsně za jednou přední končetinou plocha velikosti cca 5x5 cm. Tedy u normálně osrstěného fundláka to není
vidět a výstavnímu předvedení proto nevadí. Není známo, že by toto vyšetření způsobovalo následně jakékoliv zdravotní problémy. (Sonograficky se vyšetřují i březí feny a zjišťuje se stav, počet a velikost plodů)

 

Dědičnost
Na dědičnosti těchto vad se podílí vícero genů. Mutace byly objeveny jak na autosomech, tak i na pohlavním X chromosomu a také na mitochondriální DNA. Je zajímavé, že poslední dva případy opět potvrzují zvýšený vliv matky na kvalitu zdraví potomstva...Existuje určitá podobnost mezi genomem psa a člověka a tak jejich srovnání poskytuje účinný pomocný prostředek pro identifikaci genetických faktorů zdraví a nemoci člověka. Díky tomu jsou poskytovány finanční zdroje na výzkum, který přináší užitek oběma. Aby nebylo nutno čekat až na vyšetření dospělých jedinců a bylo možno stanovit vrozený sklon pro onemocnění srdce u Novofundlandského psa již z jeho DNA, to je předmětem poměrně náročného výzkumu, na který se zaměřila švýcarská universita v Bernu, jmenovitě Dr. Torso Leeb. Chcete-li se i vy podílet na tomto výzkumu, resp. pro něj přinést konkrétní oběť, stačí na adresu Vetsuisse Fakultät der Universität Bern, Frof.Dr.Tosso Leeb, Institut für Genetik, Bremgartenstr.109a, 3001 BERN, zaslat vzorek nesrážlivé krve, tzv. EDTA krev s identifikačními údaji vašeho psa a budete zahrnuti do výzkumu. Samozřejmě vzorky budou použity i k výzkumu dalších dědičných vlastností Novofundlandských psů. Celá záležitost genetického výzkumu Novofundlanďanů mohla být již podstatně dál, neboť s vyhodnocením krevních vzorků se začalo již před delším časem, ale jejich sběr postupuje velmi pomalu, takže každá pomoc, včetně té vaší, je vítána! (V příloze najdete
průvodní formulář pro odeslání. Vzorek umí připravit každý veterinář, odeslat
stačí obyčejnou poštou, např.balené v bublinkové folii).

 

Co na to chovatelé a na co se vlastně zaměřit?
Možnost změření velikosti srdce a tloušťky stěn srdečních komor a rychlost
průtoku jsou klíčové parametry a proto některé chovatelské kluby pro stanovení chovnosti požadují před uchovněním, aby majitelé psů předložili
výsledky těchto vyšetření, nebo požadují, aby jejich chovatelé, kryjící v
zahraničí, požadovali tyto testy od zahraničních chovatelských partnerů bez
ohledu na to, zda v dané zemi je test povinně zaveden či nikoliv. V dalších zemích zodpovědní chovatelé, podstupují se svými psy tato vyšetření dobrovolně v rámci prevence. Zejména u těch psů, kteří pocházejí z dovozu
nebo pocházejí ze zahraničního krytí po psech, u nichž tato vyšetření nejsou
známa. Nebo případně pocházejí z risikových oblastí či chovů, kde se tato vada již dříve vyskytla a lze tedy její výskyt očekávat. Ostatně je to podobná
situace jako i u jiných onemocnění ( jako je například cystinurie apod ). Zde je na místě podotknout, že skutečnost, že váš pes či fena dle vyšetření nemá srdce jakkoliv postiženo, automaticky neznamená, že jejich odchovy budou také zdravé. Vada se může skrytě přenášet po mnoho generací. Naproti tomu, ale u jedince s positivním nálezem musíme reprodukci těchto vad jednoznačně očekávat. To je pro vyšetření velice podstatný důvod! Situace v České republice, respektive v NFK ČR. Český a do určité doby i slovenský chov, z
hlediska zdraví, mohl těžit a také částečně stále těží ze situace v bývalém Československu, resp. z isolace domácího chovu na straně jedné a z kritérií, jaká uplatňoval SVAZARM, potažmo ozbrojené složky, ( neboť u nich byl Novofundlandský pes veden jako služební pes ) na straně druhé. To se ostatně týkalo i dalších problémů, jako např. dysplasie, vady chrupu, přezkušování povahových vlastností v rámcibonitací atd. S tím souvisela i celková zatížitelnost novofundlandských psů. Jestliže pes je např. schopen za dvě nebo tři hodiny uběhnout, např. v rámci záchranářského tréninku, 20km, nebo je permanentně fyzicky zatěžován například plaváním nebo prací v tahu, těžko asi budeme uvažovat o výskytu SAS a pokud tento výkon podává i ve zralém věku, nebude asi ani problém s DCM. Ne každý ovšem dopřává tolik pohybu, nebo psa takovým způsobem zatěžuje. V tom případě by měla nastoupit diagnostika stejně, jako již ve zmíněných případech zahraničních krytí nebo importů. Náklady na samotné vyšetření, doprava atd. znamenají sice určitý náklad navíc, ale co by člověk neudělal pro zdraví svého psa... V současné době stav odvisí od vlastní aktivity jednotlivých chovatelů a majitelů krycích psů. Samozřejmě ideální stav by bylo plošné zavedení vyšetření srdce v
rámci celého plemene a pokud tedy nezaujmeme tento zodpovědný přístup, následky poneseme my sami, respektive celý náš chov.

 

Prameny:
Časopis Veterinářství 2008, MVDr.R.Kvapil.
Materiály Collegium Cardiologicum e.V. Dr.M.Deinert
Vetsuisse Fakultät der Universität Bern, Prof.Dr.Tosso Leeb
Tierkardiologie,Service der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maxmilians-
Universität München
www.tiergesundheit.bayervital.de
Další podklady: K.Butenhoff
novofundlandský pes - databáse
Wikipedia
Jiří Janda

 
 

 


Poslední fotografie


Kontakt


Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 56408
Měsíc: 227
Den: 8